លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត «ច្បាប់»

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោនឡូដ ច្បាប់ 2
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ នីតិកាលទី៧ ដោនឡូដ ច្បាប់ 1
យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដោនឡូដ ច្បាប់ 5
កម្រងឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​មករា 2010 69
សៀវភៅណែនាំស្តីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ គ.ជ.អ.ប ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​សីហា 2012 24
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​មេសា 2001 19
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2014 14
សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស្រុក ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2020 57
ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ដោនឡូដ ច្បាប់ ខែ​វិច្ឆិកា 2015 13