សម្រាប់រដ្ឋបាលស្រុកអូរជ្រៅ សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

 • លោក តាន់ ស្វាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ទូរសព្ទលេខៈ ០១២ ៧៦២ ៦៤១ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក ទូរសព្ទលេខៈ ០១២ ៥៦០ ៦០៦ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោក ហឿន ចាន់ថន នាយករដ្ឋបាលស្រុក ទូរសព្ទលេខៈ ០១១/០៦៦ ៥៥៨ ១៦៦ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោកស្រី ផូ ឆវ័ន្ន បអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ទូរសព្ទលេខៈ ០៦១ ៣៦៣ ៨១៦ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោក ឱក វ៉ាន់ណេត ប្រធានការិយាល័យអន្តរវិស័យ ទូរសព្ទលេខៈ ០៨៩ ៩៨៨ ៣៣១ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោក អ៊ឹង គិមឈួង បប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ ទូរសព្ទលេខៈ ០៨៩ ៤២០ ៣១៨ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក
 • លោក ឡាយ គឹមឡេង អនុប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម ទូរសព្ទលេខៈ ០៨៧ ៤៩៤ ៩៦៥ ឬ គណនីហ្វេសប៊ុក

ក្រុមការងារយើងរីករាយនឹងទទួលនូវការរិះគន់នានាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវ លើការងារបម្រើសេវាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។

  ផ្ដល់មតិយោបល់

  សូមបំពេញនូវសំណូមពរ ឬមតិយោបល់របស់បងប្អូននៅក្នុងបែបបទខាងក្រោម រួចចុចបញ្ជូន។


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។