លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត «អនុក្រឹត្យ»

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការកំណត់មុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈ​ និងការពិពណ៌មុខតំណែងនានា ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 7
អនុក្រឹត្យលេខ ៣២១​អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពី​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 1
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីឯកសណ្ឋានបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 3
អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 3
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ នីតិកាលទី៧ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 1
អនុក្រឹត្យលេខ៧៧_អនក្រ_បក_ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 1
អនុក្រឹត្យ_០៥_ការកែប្រែឯកតាសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០២៤ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​មករា 2024 3
អនុក្រឹត្យ_០៤_ដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ឆ្នាំ២០២៤ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ 1
អនុក្រឹត្រលេខ៥០ស្តីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិក្រុង ស្រុកសម្រាប់ថេរវេលា០៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ២០២៣ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​វិច្ឆិកា 2000 18
អនុក្រឹត្រលេខ៥១ស្តីពី ការផ្ទេរធនធានពីថវិការរដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់សម្រាប់ថេរវេលា០៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ២០២៣ ដោនឡូដ អនុក្រឹត្យ ខែ​ធ្នូ 2002 12