សេវាកម្ម ជួសជុល និងសាងសង់របង (របងថ្ម/បេតុង)

 • គោលបំណង៖

  ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់សំណង់ និងការពារផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំណង់ និងសាធារណជន។

 • ស្តង់ដារសេវា៖

  ក.លិខិតអនុញ្ញាតៈ មានរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាគឺ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា : ២០,០០០រៀល

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ៤០,០០០រៀល

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ៦០,០០០រៀល

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ៨០,០០០រៀល

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ១ ០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០០,០០០រៀល

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១៥០,០០០រៀល


  ខ. លិខិតបើកការដ្ឋាន: មានរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាគឺ ០៧ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ១ ០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត


  គ. លិខិតបិទការដ្ឋាន: មានរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាគឺ ០៧ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ១ ០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

  ប្រវែងបណ្ដោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត្រ

  – តម្លៃសេវា : ១០% នៃតម្លៃលិខិតអនុញ្ញាត

 • តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

  ក.លិខិតអនុញ្ញាតៈ

  ១. ពាក្យស្នើសុំ ០១ច្បាប់
  ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ទាំងរបស់ម្ចាស់សំណង់និងជាងសំណង់ (ថតចំលង) ០១ច្បាប់
  ៣. រូបថតបង្ហាញទីតាំង ០១ច្បាប់
  ៤. ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ០១ច្បាប់
  ៥. ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ០១ច្បាប់
  ៦. កិច្ចសន្យាអ្នកជាប់ព្រំដី ០១ច្បាប់


  ខ. លិខិតបើកការដ្ឋាន:

  ១. ពាក្យស្នើសុំ ០១ច្បាប់
  ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ទាំងរបស់ម្ចាស់សំណង់និងជាងសំណង់ (ថតចំលង) ០១ច្បាប់
  ៣. រូបថតបង្ហាញទីតាំង ០១ច្បាប់
  ៤. ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ០១ច្បាប់
  ៥. ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ០១ច្បាប់
  ៦. កិច្ចសន្យាអ្នកជាប់ព្រំដី ០១ច្បាប់


  គ. លិខិតបិទការដ្ឋាន:

  ១. ពាក្យស្នើសុំ ០១ច្បាប់
  ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬប័ណ្ណគ្រួសារ ទាំងរបស់ម្ចាស់សំណង់និងជាងសំណង់ (ថតចំលង) ០១ច្បាប់
  ៣. រូបថតបង្ហាញទីតាំង ០១ច្បាប់
  ៤. ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ០១ច្បាប់
  ៥. ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ០១ច្បាប់
  ៦. កិច្ចសន្យាអ្នកជាប់ព្រំដី ០១ច្បាប់

 • នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

  នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាសម្រាប់សេវាកម្ម ជួសជុល និងសាងសង់របង (របងថ្ម/បេតុង) មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាល ដូចខាងក្រោម៖

  ១. អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
  ២. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
  ៣. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
  ៤. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
  ៥. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
  ៦. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
  ៧. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
  ៨. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
  ៩. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
  ១០. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
  ១១. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋបាលដើម្បីពិនិត្យបន្ត
  ១២. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
  ១៣. មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុក ធ្វើការចុះលេខ
  ១៤. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ បន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
  ១៥. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
  ១៦. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។

 • សេវាកម្ម ជួសជុល និងសាងសង់របង (របងថ្ម/បេតុង)

  បញ្ចេញមតិលើសេវានេះ


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។