លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

 • គោលបំណង៖

  ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់សំណង់ និងការពារផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំណង់ និងសាធារណជន។

 • ស្តង់ដារសេវា៖

  រយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាគឺ ២៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ក. ភូមិគ្រឹះ

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៤២០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៦០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៥៦០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៨០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :       ក្រៅក្រុង ៧០០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១,០០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :       ក្រៅក្រុង ៩៨០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១,៤០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :       ក្រៅក្រុង ១,២៦០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១,៨០០,០០០រៀល


  ខ. ផ្ទះល្វែង

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ២៨០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៤០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៣៥០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៥០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៤២០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៦០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៥៦០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៨០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៨៤០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១,២៨០០,០០០រៀល


  គ. ថ្មក្រោមឈើលើ

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ៩៨០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១៤០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ២៨០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ៤០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ១២៦,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ១៨០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ១៤០,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ២០០,០០០រៀល

  ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

  – តម្លៃសេវា :      ក្រៅក្រុង ១៥៤,០០០រៀល ក្នុងទីប្រជុំជន ២២០,០០០រៀល

  ទីប្រជុំជនៈ សំដៅដល់ទីតាំងជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ

 • តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

  ១. ពាក្យសុំច្បាប់សាងសង់ជួសជុល ០១ច្បាប់

  ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណគ្រួសារ (ថតចំលង) ០១ច្បាប់

  ៣. ប្លង់សម្គាល់កម្មសិទ្ធដី និងប្លង់ទីតាំងដី ០១ច្បាប់

  ៤. ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ០៤ច្បាប់

  ៥. ប្លង់គ្រឿងបង្គុំសំណង់ ០៤ច្បាប់

  ៦. កិច្ចសន្យាអ្នកជាប់ព្រំ ០១ច្បាប់

  ៧. កិច្ចសន្យាហ៊ុំព័ទ្ធការដ្ឋាន ០១ច្បាប់

  ៨. កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមជាងសំណង់ ០១ច្បាប់

  ៩. កិច្ចសន្យាសាងសង់ ០១ច្បាប់

 • នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

 • លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

  បញ្ចេញមតិលើសេវានេះ


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។