ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្នុងទីប្រជុំជន (ជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ)

 • គោលបំណង៖

  ផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ ដោយមានការដឹងលឺជាសាធារណៈ

 • ស្តង់ដារសេវា៖

  ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្នុងទីប្រជុំជន (ជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ)

  • ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ
  • -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ៥០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ៣៧ ៥០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ១០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ៧៥ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ២០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ១៥០ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ៣០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ២២៥ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ៤០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ៣០០ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ៨០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ៦០០ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ឡើងទៅ
   -តម្លៃសេវាអតិបរមាៈ ១ ៦០០ ០០០ រៀល និងតម្លៃសេវាអនុគ្រោះ: ១ ២០០ ០០០រៀល ក្នុង ១លើក
   -រយៈពេលអតិបរមាៈ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  បញ្ជាក់ៈ តម្លៃសេវាអនុគ្រោះ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប័ណ្ណសមធម៌ (ក្រ១ និងក្រ២)

 • តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

  ដើម្បីទទួលបានសេវាការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្នុងទីប្រជុំជន (ជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ) អ្នកប្រើប្រាស់សេវាត្រូវយកភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
  ១. ពាក្យស្នើសុំ
  ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនភាគីទាំងសងខាង (ថតចម្លង) ចំនួន ០១ច្បាប់
  ៣.សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ករណីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍) ចំនួន ០២ច្បាប់
  ៤. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (លីវ មេម៉ាយ ពោះម៉ាយ….) ចំនួន ០១ច្បាប់
  ៥. លិខិតទិញ លក់
  ៦. ឯកសារប្រវត្តិដី ០១ច្បាប់
  ៧. បង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ

 • នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

  នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្នុងទីប្រជុំជន (ដីជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ) មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាល ដូចខាងក្រោម៖
  ១. អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
  ២. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
  ៣. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
  ៤. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
  ៥. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
  ៦. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
  ៧. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
  ៨. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
  ៩. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
  ១០. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
  ១១. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋបាលដើម្បីពិនិត្យបន្ត
  ១២. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
  ១៣. មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុក ធ្វើការចុះលេខ
  ១៤. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ បន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
  ១៥. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
  ១៦. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។

 • ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជីសម្រាប់ដីក្នុងទីប្រជុំជន (ជាប់សងខាងផ្លូវជាតិលេខ៥, ផ្លូវជាតិលេខ៥៨ និងផ្លូវជាតិលេខ២៥៨ដេ)

  បញ្ចេញមតិលើសេវានេះ


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។