សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

 • គោលបំណង៖

  • ការបើកសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)
 • ស្តង់ដារសេវា៖

  • ការបើកសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

  ‑ តម្លៃសេវាជាក់លាក់ ៖ ៤០០ ០០០ រៀល ក្នុង ១ច្បាប់

  ‑ រយៈពេលអតិបរមា ៖ ២០ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ‑ សុពលភាព ៖ ០៥ឆ្នាំ


  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

  ‑ តម្លៃសេវាជាក់លាក់ ៖ ២០០ ០០០ រៀល ក្នុង ១ច្បាប់

  ‑ រយៈពេលអតិបរមា ៖ ២០ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)

  ‑ សុពលភាព ៖ ០៥ឆ្នាំ

 • តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

  ១. ពាក្យស្នើសុំ (មានបិទតែមប្រិ៍) ០១ច្បាប់

  ២. អត្តសញ្ញាណបណ្ណ (ច្បាប់ចម្លង ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬទិដ្ឋាការ) ០១ច្បាប់

  ៣. កិច្ចសន្យា ០១ច្បាប់

  ៤. ប្លង់បង្ហាញទីតាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១ច្បាប់

  ៥. រូបថត (បច្ចុប្បន្ន) ៤X៦ ០៣សន្លឹក

  ៦. សំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ០១ច្បាប់

 • នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

 • សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

  បញ្ចេញមតិលើសេវានេះ


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។