ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

 • គោលបំណង៖

  • ការបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ
 • ស្តង់ដារសេវា៖

  • ការបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

  ‑ តម្លៃសេវា : ២០០,០០០រៀល

  ‑ រយៈពេល : ២០ថ្ងៃ

  ‑ សុពលភាព : ០៥ឆ្នាំ


  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

  ‑ តម្លៃសេវា : ១០០,០០០រៀល

  ‑ រយៈពេល : ២០ថ្ងៃ

  ‑ សុពលភាព : ០៥ឆ្នាំ

 • តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

  ១. ពាក្យស្នើសុំ (មានបិទតែមប្រិ៍) ០១ច្បាប់

  ២. អត្តសញ្ញាណបណ្ណ (ច្បាប់ចម្លង ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬទិដ្ឋាការ) ០១ច្បាប់

  ៣. កិច្ចសន្យា ០១ច្បាប់

  ៤. ប្លង់បង្ហាញទីតាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ០១ច្បាប់

  ៥. រូបថត (បច្ចុប្បន្ន) ៤X៦ ០៣សន្លឹក

  ៦. សំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ០១ច្បាប់

 • នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

 • ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

  បញ្ចេញមតិលើសេវានេះ


  ប្រភេទឯកសារ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិ មាន doc, rft, txt និង រូបភាព gif, jpg, png ហើយនិង pdf ។ ទំហំឯកសារ មិនត្រូវ ធំជាង ២ MB ទេ។