សេវាតាមក្រុម «វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងវិស័យរ៉ែ និងថាមពល»

ការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មកែច្នៃក្រណាត់ ស្បែក កៅស៊ូ ប្លាស្ទិក

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

ការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មកែច្នៃស័ង្កសី អាលុយមីញ៉ូម ដែក កញ្ចក់

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

ការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មកែច្នៃរតនវត្ថុ

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មកែច្នៃរតនវត្ថុ
–    តម្លៃសេវាជាក់លាក់ ៖ ៥០ ០០០ រៀល
–    រយៈពេលអតិបរមា ៖ ១៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
–    សុពលភាព ៖ អចិន្រ្តៃយ៍

ការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មផលិតជើងតាង ពាង លូ ឥដ្ឋការ៉ូ

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

ការចុះបញ្ជីសិប្បកម្មធ្វើទៀន ធូប

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

សេវាថាមពលដំឡើងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីសម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មបញ្ចូលអាគុយ ដែលមានកម្លាំងមិនលើសពី២៥គីឡូវ៉ាត់ (25KW)

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

សេវាកម្មបើកកន្លែងជួសជុលគ្រឿងអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិក

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

សេវាកម្មបើកកន្លែងលាងរថយន្ត ម៉ូតូ

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ

សេវាកម្មបើកកន្លែងលាងម៉ូតូ

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែលទៅរកសេវាកម្ម ផលិតផលនៃអាជីវកម្មនោះ