សេវាតាមក្រុម «វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា»

សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីជាតិ)

  • ការបើកសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីជាតិ)
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីជាតិ)

សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

  • ការបើកសាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

  • ការបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្នាំ

ក្លឹបហាត់ប្រាណ

  • ការបង្កើតក្លឹបហាត់ប្រាណ
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញក្លឹបហាត់ប្រាណ

អាជីវកម្មលក់សម្ភារកីឡា

  • ការបើកអាជីវកម្មលក់សម្ភារកីឡា
  • ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញអាជីវកម្មលក់សម្ភារកីឡា