រដ្ឋបាលស្រុកអូរជ្រៅបើកការរដ្ឋានជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួសរបស់មូលនិធិស្រុកឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋបាលស្រុកអូរជ្រៅបើកការរដ្ឋានជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួសរបស់មូលនិធិស្រុកឆ្នាំ២០១៧

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ៩ ខែ​ឧសភា២០១៧​ 711

បើកការរដ្ឋានជួសជុលផ្លូវក្រាលគ្រួសរបស់មូលនិធិស្រុកអូរជ្រៅឆ្នាំ២០១៧នៅទីតាំងគម្រោងក្នុងឃុំកូប ភ្ជាប់នឹងឃុំសំរោងនាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧