មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ណាកាឆាយ ឃុំកូប

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ណាកាឆាយ ឃុំកូប

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍២១ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 610

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អាន វណ្ណៈ អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ណាកាឆាយ

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម វាំងមួង ឃុំកូប

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម វាំងមួង ឃុំកូប

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍២១ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 597

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោកនង ធឿន អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម វាំងមួង នៅភូមិវាំងមួង ឃុំកូប។

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ ឆ្នាំ២០១៩ នៅឃុំសិង្ហ

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ ឆ្នាំ២០១៩ នៅឃុំសិង្ហ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍២១ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 608

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អ៊ឹង គិមឈួង ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ ចូលរួមពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ ឆ្នាំ២០១៩ នៅឃុំសិង្ហ។

ចុះពិនិត្យ និងសិក្សាទីតាំងលើកគ្រឹះផ្លូវលំ ប្រវែង ១,៥០០ម៉ែត្រ នៅឃុំគុត្តសត និងពិនិត្យ សិក្សាទីតាំងជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួស ប្រវែង ១០០ម៉ែត្រ នៅឃុំសូភី

ចុះពិនិត្យ និងសិក្សាទីតាំងលើកគ្រឹះផ្លូវលំ ប្រវែង ១,៥០០ម៉ែត្រ នៅឃុំគុត្តសត និងពិនិត្យ សិក្សាទីតាំងជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួស ប្រវែង ១០០ម៉ែត្រ នៅឃុំសូភី

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍២១ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 567

វេលាម៉ោង ៩.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក អមដំណើរដោយលោក ហឿន ចាន់ថន នាយករដ្ឋបាលស្រុក បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាទីតាំងលើកគ្រឹះផ្លូវលំ ប្រវែង ១,៥០០ម៉ែត្

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ផ្គាំ ឃុំសិង្ហ

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ផ្គាំ ឃុំសិង្ហ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ពុធ២០ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 530

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អាន វណ្ណៈ អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃ

កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ពុធ២០ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 537

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក នង ធឿន អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំមន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាលចំនួន ២រូប ចូលរួមកិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពី

កិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសចម្ការមីនអាទិភាព សម្រាប់រៀបចំ និងកសាងផែនការបោសសំអាតមីន ឆ្នាំ២០២០

កិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសចម្ការមីនអាទិភាព សម្រាប់រៀបចំ និងកសាងផែនការបោសសំអាតមីន ឆ្នាំ២០២០

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​ពុធ២០ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 491

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ទូច សីហា អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជ្រើសរើសចម្ការមីនអាទិភាព សម្រាប់រៀបចំ និង

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ឈូក ឃុំចង្ហា

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ឈូក ឃុំចង្ហា

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ១៩ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 465

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក នង ធឿន អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ឈូក នៅភូមិឈូក ឃុំចង្ហា

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ម៉ក់ហឺន ឃុំកូប

មហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ម៉ក់ហឺន ឃុំកូប

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ១៩ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 492

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ទូច សីហា អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាត សហគមន៍ទឹកស្អាត ប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹម ម៉ក់ហឺន នៅភូមិម៉ក់ហឺន ឃុំកូប។

មហាសន្និបាត អាណត្តិទី៣ របស់សមាគមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មហាសន្និបាត អាណត្តិទី៣ របស់សមាគមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​អង្គារ១៩ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩​ 507

វេលាម៉ោង ៨.០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក តាន់ ស្វាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក លោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន ៤រូប និងនាយករដ្ឋបាល ចូលរួមមហាសន្និបាត អាណត្តិទី៣ របស់