កម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលស្រុក ឆ្នាំទី១ – ២០២០

កម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលស្រុក ឆ្នាំទី១ – ២០២០

កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលស្រុក ថ្ងៃ​ចន្ទ២ ខែ​វិច្ឆិកា២០២០​ 666

ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ដំណើរការ​កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​ឆ្នាំ​២០២០​ដល់​២០២២​នោះ​គឺ​ខេត្តកំពង់ចាម​បានសម្រេច​លើកសំណើ​សរុប​ចំនួន​៤.០៤២​គម្រោង​។​ដោយ​តម្រូវការ​ជា​អាទិភាព​កំពុង​ស្វែងរក​ថវិកា​គាំទ្រ​សម្រាប់​អនុវត្តន៍​ឆ្នាំ​២០២០​។​