ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងមូលនិធិឃុំសំរោង ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃ​អង្គារ២៦ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អ៊ឹង គិមឈួង ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ បានចូលរួមពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងមូលនិធិឃុំសំរោង ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគាំទ្របច្ចេកទេសខេត្ត មេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ។