ចុះពិនិត្យសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានឃុំចង្ហា ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃ​អង្គារ៦ ខែ​កញ្ញា២០២២

លោកស្រី វ៉ាន ស៊ីញ៉ា អភិបាលរងស្រុក ទទួលបន្ទុកការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន បានសហការជាមួយលោកស្រី ជា ស្រីណែត ប្រធានការិយាល័យស្ថិតិសាលាខេត្ត ដឹកនាំសហការី បានចុះពិនិត្យសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន នៅឃុំចង្ហា ឆ្នាំ២០២២។

ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២